Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

___

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Христо Петков - специалист обществени поръчки, България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://unihosp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161024mKkU4344372.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на клапоукрепващи рингове за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33182200

Описание:

Система за стимулиране на сърдечна дейност


Срок за получаване на офертите

03/11/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация за обществената поръчка, в т.ч. образци и проект на договор, е публикувана в профила на купувача, в електронното досие на поръчката с интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161024mKkU4344372 Дата и място на отваряне на офертите: 04.11.2016 г., УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе 66, административна сграда, ет. 2., 08:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/10/2016  (дд/мм/гггг)