BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-22

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-22-s-predmet-ldquoOtkrivane-na-bankova-smetka-i-depozirane-na-parichni--sredstva-s-tzel-izdavane-na-bankova-garantziya-za-izpalnenie-vav-vrazka-sas-sklyuch.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Откриване на банкова сметка и депозиране на парични средства с цел издаване на банкова гаранция за изпълнение във връзка със сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „Асоциация по ВиК – Пловдив” и „ВиК” ЕООД - Пловдив, за срок от 5 (пет) години, считано от дата на подписване на договора с определения за изпълнител участник. За обезпечаване вземанията на Участника, избран за Изпълнител, Възложителят ще открие банкова сметка в банката му и ще депозира парични средства - сумата от 68 560 лв. (шестдесет и осем хиляди петстотин и шестдесет лева). След избиране на Изпълнител и преди сключване на договор с него Възложителят е длъжен да получи съгласие за сключването му от едноличният собственик на капитала на „ВиК” ЕООД – Пловдив в лицето на МРРБ. Без дадено изрично съгласие от МРРБ договор не може да бъде сключен, и изцяло отпада ангажиментът на Възложителя към офериращите. Участници в поръчката със събиране на оферти с обява могат да бъдат само банки. Оферти, подадени от други Участници, няма да се разглеждат. При сключване и изпълнение на договора с избрания Изпълнител Възложителят ще спазва условията на на чл. 13б, ал. 3 от ПРУПДТДДУК. Прогнозната стойност на поръчката е до 5 000 лв. (пет хиляди лева), без ДДС, за целия 5 (пет) годишен период на договора. Възложителят ще заплати таксата за издаване на банкова гаранция еднократно. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66180000

Описание:

Услуги по обмяна на чужда валута и управление на налични парични средства


Срок за получаване на офертите

31/10/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/10/2016  (дд/мм/гггг)