Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РКП16-ДР-00-514/19.10.16г

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение № 25, За: Иванка Иванова, България 1330, София, Тел.: 00359 29217265, E-mail: ip_ivanova@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.krasnapoliana.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изготвяне на инвестиционен работен проект за "Разширение на училище - 28-СУ "Алеко Константинов" - пристройка и надстройка към съществуваща училищна сграда" в ПИ с идентификатор по КККР № 69134.1108.209, в УПИ ІІ - "за училище", кв. 17, местност "ж.к. Красна поляна", район "Красна поляна", гр. София.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


Срок за получаване на офертите

27/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/10/2016  (дд/мм/гггг)