Версия за печат

BG-Бяла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530493

BG323, Община Бяла, пл. Екзарх Йосиф I № 1, За: Денис Братанов- Старши юрисконсулт, България 7100, Бяла, Тел.: 08177 2020, E-mail: byala.rs@byala.bg, Факс: 08177 4634

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://byala.bg/home/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://byala.bg/home/index.php/info/rop-9050358/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка, възлагана от Община Бяла е: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, републикански пътища в чертите на град Бяла и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2016/2017 година” по следните позиции: Позиция 1: Общинска пътна мрежа в рамките на Община Бяла, а именно: 1.Път ІV-40964 /VTR 1233/ Босилковци – гара Бяла (с дължина 10.000 км); 2.Път ІV-30004 /RSE 2020/ Пейчиново – Босилковци – до разклона на път І-3 София –Русе (с дължина 4.800 км); 3.МП 5 /RSE 3027/ депо ТБО- Босилковци (с дължина 0.920 км.); 4.МП 8 /RSE3029/ кв. Гара Бяла- гробищен парк- депо ТБО (с дължина 1.030км.). Позиция 2: Общинска пътна мрежа в рамките на Община Бяла, а именно: 1.Път ІV-50012 Ботров -Стърмен - Бяла (с дължина 10.700 км); 2.Път ІV-54008 Ботров – разклона за Община Ценово – (с дължина 0.400 км). 3.МП /Ботров –Бяла/- сметище гр. Бяла -(с дължина 0.300 км). Позиция 3: Общинска пътна мрежа в рамките на Община Бяла, а именно: 1.Път ІV-51008 /RSE 1022/ Бистренци – Дряновец – Копривец (с дължина 12,900 км); 2.Път ІV-40944/VTR1289/ (Бистренци-Дряновец) – участъка към с.Виноград (с дължина 2,900 км). 3.Местен път М9/RSE 3030/ Дряновец – гробищен парк -/с дължина 1.050 км/ 4.Местен път М11 /RSE 3032/ Бистренци- депо ТБО - /с дължина 0.800 км/ Позиция 4: Общинска пътна мрежа в рамките на Община Бяла, а именно: 1.Път ІV-51004 Бяла- Почивна станция „Гората”-(с дължина 5.600 км) Позиция 5: Републиканска пътна мрежа в чертите на град Бяла, а именно: •Път І-5 –Русе –В.Търново от км 51+634 до км 51+750 преход от едно платно в две платна с обща дължина 0.174 км; от км 51+750 до км 51+883-две платна с дължина 0.266 км;кръгово кръстовище при км 51+930 с дължина 0.281 км; от км 51+986/край кръгово кръстовище/ до км 52+867 с две платна с дължина 1.762 км; от км 55+557 до км 56+220/срещу бензиностанция „Лукойл”/ - две платна с дължина 1.326 км и от км 56+220 до км 56+985-едно платно с дължина 0.765 км; / бул. «Колю Фичето» от км 51+634 до км 56+985; •Път ІІ-51 Бяла-Попово – от моста над р. Янтра-км 0+060 до км 2+707-едно платно с обща дължина 2.647 км; •Път ІІ-54 Бяла-Ценово – от км 0+000 до км 1+043 – едно платно с обща дължина 1.043 км ; •Път ІІІ-501 Борово –Бяла от км 51+245 до км 51+636 –едно платно с дължина 0.391 км и от км 51+646 до км 52+561 – две платна с дължина 0.925 км и от км 52+561 до км 52+610 с дължина 0.049 км с едно платно и приравнена дължина 2.290 км /ул.»Васил Левски» от км 51+245 до км 52+610/; Позиция 6: Улична мрежа в с. Лом Черковна; Позиция 7: Улична мрежа в с. Копривец; Позиция 8: Улична мрежа в с. Дряновец; Позиция 9: Улична мрежа в с. Бистренци; Позиция10: Улична мрежа в с. Пет Кладенци; Позиция11: Улична мрежа в с. Стърмен; Позиция 12: Улична мрежа в с. Ботров; Позиция 13: Улична мрежа в с. Пейчиново; Позиция 14:Улична мрежа в с. Босилковци. Предметът включва снегопочистване със специализирана техника на пътни и улични настилки; опесъчаване на заледени участъци на; извличане със специализирана техника на закъсали в преспи автомобили; почистване след зимата на пътните банкети.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


Срок за получаване на офертите

25/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/10/2016  (дд/мм/гггг)