Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1563

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-573-.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

28711 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци - Преснемане на банкети с автогрейдер 1 000 л.м., Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък 30 куб.м., Изкърпване единични дупки и деформации чрез студено-битумна смес със средна дебелина 4см 658 кв.м., Полагане на тънкослойна студенобитумна настилка с деб. 1,5 см за износващ пласт3 200 кв.м.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233142, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

02/11/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят: 1. Опис на представените документи; 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните правомощия в документа за регистрация. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в РБългария); Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност. 5. Когато участникът е обединения, които не са юридически лица - следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 6. При участници, които предвиждат използването на подизпълнители - следва да посочат това обстоятелство в Техническото си предложение Ако участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител, то подизпълнителят следва да попълни отделна декларация за съгласие за участие като подизпълнител също по образец представен в документацията. 7. Техническо предложение - документа се изготвя по образец на възложителя (Образец №1) 8 .Ценово предложение- Образец № 2 Проектът на договора, приложен в документацията, не е необходимо да се прилага в офертата, тъй като участниците декларират, че представляваният от всеки от тях участник ако бъде избран за изпълнител, ще приеме да сключи договор за възлагане на обществената поръчка при условията на приложения в документацията проект на договор. Образците към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си функции. Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на участника с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/10/2016  (дд/мм/гггг)