Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0094-2242

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

BG411, Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Георги Грудев, началник на отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.esmis.government.bg/page.php?c=136&id=55.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

28000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на противопожарни уреди, пожарни кранове, въздушни дихателни апарати и доставка на противопожарни уреди за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособена в три позиции: Обособена позиция №1: „Годишно сервизно обслужване на противопожарни уреди и пожарни кранове“. Обособена позиция №2: „Годишно техническо обслужване на въздушни дихателни апарати „САТУРН“. Обособена позиция №3: „Доставка на противопожарни уреди“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35111300, 50413200

Описание:

Пожарогасители
Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители


Срок за получаване на офертите

21/10/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Целта на обществената поръчка е обезпечаване на пожарната безопасност в съобщителните обекти със специално предназначение /СОСП/ от състава на дирекции ЕСМИС ДУНАВ, ЕСМИС СЕРДИКА, ЕСМИС ТРАКИЯ, административната сграда и останалите звена на ИА ЕСМИС в изпълнение изискванията на нормативните документи, регламентиращи предмета на поръчката /Наредба №8121з-647/2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № Iз-1971/2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар/. Цялата документация към поръчката, включваща обява, приложения, проекти на договори за отделните обособени позиции и техническа спецификация, е достъпна в профила на купувача на интернет страницата на възложителя на електронен адрес: ............................ Минималните технически изисквания, на които следва да отговарят предложените от участниците годишно сервизно обслужване на противопожарни уреди и пожарни кранове; годишно техническо обслужване на въздушни дихателни апарати "САТУРН"; доставка на противопожарни уреди; както и обемът на поръчката, срокове, условия, общите и специфични изисквания относно изпълнението, са подробно описани в техническата спецификация - част от документацията към обявата. Един участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Няма ограничение в броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител. Отварянето на офертите ще се състои на 24.10.2016 г. от 14:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/10/2016  (дд/мм/гггг)