Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-15-139

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201660

BG343, НЗОК чрез РЗОК Ямбол, ул. Д-р П.Брънеков №1, За: Кремена Николова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 685012, E-mail: iambol@nhif.bg, Факс: 046 685013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/991.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

1542 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

20/10/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, първоначалния срок за подаване на офертите е удължен до 17.30 ч. на 20.10.2016г. отварянето на офертите, ще се извърши на 21.10.2016г., в сградата на РЗОК Ямбол, ет.3, заседателна зала в 10.30ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/10/2016  (дд/мм/гггг)