Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-2016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор, Бутан 4000, Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_inter@uft-plovdiv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1201.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на консултантски услуги по подготовка и окомплектоване на проектно предложение за изграждане и развитие на Център за върхови постижения

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79311000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания


Срок за получаване на офертите

20/10/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие и образците на необходимите за изготвяне на офертата документи (Приложения I и II към обявата) са публикувани на адреса на профил на купувача, където е осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп за всички заинтересовани лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/10/2016  (дд/мм/гггг)