Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

92-00-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG411, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А, За: Вяра Хранова, Гамбия 1797, София, Тел.: 088 2631490, E-mail: Vyara.Hranova@damtn.government.bh, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.damtn.government.bg/index.php?lang=bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

9500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Застраховка „Трудова злополука”; Обособена позиция № 2: Застраховка „Оборудване, трайно монтирано в две подвижни лаборатории”; Обособена позиция № 3: Застраховка „Сгради, предоставени за управление на ДАМТН”; Обособена позиция№ 4: Застраховка „Оборудване в стационарни лаборатории на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” към ДАМТН и на мобилните електронни устройства”;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

24/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/10/2016  (дд/мм/гггг)