Версия за печат

BG-Якоруда

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000025039

BG413, Община Якоруда, ул. „Васил Левски“ № 1, За: Емигюл Коренарска, България 2790, Якоруда, Тел.: 07442-2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442-2628

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://yakoruda.gateway.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://yakoruda.gateway.bg/page.php?category=116.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000, 71530000

Описание:

Строителен надзор
Строителни консултантски услуги


Срок за получаване на офертите

19/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оценка за съответствие на проектната документация, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване или еквивалентен документ), в задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3/2003 г., обн. ДВ, бр. 37/04.05.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда

Дата на изпращане на настоящата информация

12/10/2016  (дд/мм/гггг)