BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Мирян Първанов-директор на дирекция „ТРБ”, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 7123, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/publichni-pokani.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

123470 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител на СМР за обект „Водоснабдяване на село Звънарка, махала Дъбово и махала Лозино-I-ви етап”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации


Срок за получаване на офертите

27/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/10/2016  (дд/мм/гггг)