BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4249

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Евелина Турмакова – юрисконсулт в отдел Правен, България 1618, София, Тел.: 02 9559798, E-mail: e.turmakova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/28_OP.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64210000, 32420000

Описание:

Услуги по пренос на данни и съобщения
Мрежово оборудване


Срок за получаване на офертите

18/10/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/10/2016  (дд/мм/гггг)