Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000411973

BG314, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ПЛЕВЕН, бул.Георги Кочев №8, За: Рени Борисова Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-pleven.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-pleven.eu.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

57000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Плевен:ФСМП-Левски;ФСМП-Белене ;ФСМП-Никопол;ФСМП-Гулянци;ФСМП-Искър; ФСМП-Долна Митрополия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09300000

Описание:

Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия


Срок за получаване на офертите

17/10/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Информация за документация за участие,указание за нейното попълване и приложенията към нея е публикувана в профила на купувача:www.csmp-pleven.eu .Място и час на отваряне на офертите:гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8,ІVет. на Поликлиника към УМБАЛ „Г.Странски“,ст.403-кабинет на гл.счетоводител на ЦСМП Плевен от 14:00ч.на 18.10.2016г.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/10/2016  (дд/мм/гггг)