Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-101

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056757

BG341, Областна администрация Бургас, ул. Цар Петър № 1, За: Мария Динева, Станка Стоянова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 894124; 056 894163, E-mail: maria.dineva@bsregion.org, Факс: 056 894124

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bsregion.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bsregion.org/bg/news/index/5/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка на нови моторни превозни средства/МПС/ за нуждите на Областна администрация Бургас по обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Доставка чрез покупка на един брой ново високопроходимо моторно превозно средство” Обособена позиция 2 – „Доставка чрез покупка на един брой ново моторно превозно средство – лек автомобил, тип комби”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

14/10/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документация за участие: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адреса на профила на купувача - Областна администрация Бургас, посочен в настоящата информация. Разяснения: Всяко лице може да поиска писмено ог възложителя разяснения по условията на обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача - Областна администрация Бургас, посочен в настоящата информация. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител -лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя - гр. Бургас, ул. „Цар Петър" № 1, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, до изтичане на посочения в обявата срок - 14.10.2016 г. ВАЖНО: Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция в опаковката се представя отделен запечатан плик с посочване на обособената позиция. Пликът за съответната позиция трябва да съдържат – 1. Оферта за съответната позиция; 2. Техническо предложение, с посочване на позицията, за която се отнася; 3. Ценово предложение, с посочване на позицията, за която се отнася; 4. Декларация от подизпълнител (ако е приложимо). Останалите документи се слагат в опаковката на офертата.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/10/2016  (дд/мм/гггг)