BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

09-02-42

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1015.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

12000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ЦУ на НЗОК“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85145000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

14/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/10/2016  (дд/мм/гггг)