Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3289

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, бул. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/792.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

17098 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е Доставка на оборудване/обзавеждане по Проект "Сред семейство и приятели в домашен уют" Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в глава Технически спецификации от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000, 39700000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Домакински уреди


Срок за получаване на офертите

12/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на13.10.2016 г. в 10:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/10/2016  (дд/мм/гггг)