BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000924926

BG333, СУ Св.св. Кирил и Методий, ул. Черноризец Храбър № 16, За: Марияна Йорданова, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2090, E-mail: sou_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sou-smiadovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

49537 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на готова храна”, за обяд на ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Смядово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15894200, 15894300

Описание:

Приготвени ястия
Приготвени блюда


Срок за получаване на офертите

11/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 12.10.2016 г. в 10:00 ч. в административната сграда на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, адрес: Област Шумен, гр. Смядово, ул. „Черноризец Храбър № 16. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача. Обществената поръчка се обявява от името на друг възложител.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2016  (дд/мм/гггг)