Версия за печат

BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050121

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Горна Оряховица, Горна Оряховица, За: инж.Никола Воденичаров - зам.директор, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 28023, E-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg, Факс: 0618 21695

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.scdp.bg.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на невъоръжена охрана на обект - горски разсадник „Джулюница“ и намиращите се в него сгради и имущество, при ТП ДГС Горна Оряховица при СЦДП-ДП Габрово”, обособена на един охранителен пост, по предварително изготвен план и утвърден график съгласно Закона за частната охранителна дейност

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

12/10/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2016  (дд/мм/гггг)