Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000450823

BG421, Детска градина Дружба, Гр.Асеновград, ул.Съединение №12, За: Антония Стефанова Русева, Даниела Василева Алексиева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 69049, E-mail: drujba_ad@abv.bg, Факс: 0331 69049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://drujba.asenovgrad-bg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://drujba.asenovgrad-bg.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дружба” – Асеновград по обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

07/10/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Друга информация (когато е приложимо): Офертите ще бъдат отворени на 10.10.2016г. в часа и на мястото, определени в обява 1 от 26.09.2016г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2016  (дд/мм/гггг)