Версия за печат

BG-Раковски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-02-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471543

BG421, ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: зам.-кмет Божидар Стрехин, България 4150, Раковски, Тел.: 03151 5058, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/page.php?20.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016/2017г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ, НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА, НА ПЪТ ІІ-56 ОТ ТАБЕЛАТА НА КВ. „ГЕН.НИКОЛАЕВО“ ДО КРАЯ НА КВ. „ПАРЧЕВИЧ“ И НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – КМЕТСТВО СТРЯМА, ЧЕКЕРИЦА” – 4+3,800км

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


Срок за получаване на офертите

13/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП в първоначално определения срок - 03.10.2016г., 17:00ч. е постъпила eдна - единствена оферта в деловодството на Община Раковски, поради което Възложителят удължава срока за получаване на оферти до 13.10.2016г., 17:00ч. Отварянето на офертите ще се осъществи на 14.10.2016г. от 10:00ч. в Заседателната зала на Община Раковски, етаж ІІ, стая № 3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2016  (дд/мм/гггг)