Версия за печат

BG-гр. Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617412

BG333, Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Петра №1, За: Атанаска Кръстева; Динко Илчев, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.dpshumen.bg/rival-2016-2017.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментно поддържане за 2016 г. – 2017 г. на счетоводен софтуер „Ривал”, вкл. Актуализация на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули, оказване на системна помощ при месечното и тримесечно приключване, запознаване с новостите при работата със софтуера и пренасяне на счетоводната информация от различните прилежащи модули в системата чрез технически носител в рамките на абонаментната поддръжка; Периодично обновяване на счетоводния софтуери прилежащите модули, вследствие на изменения в законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка; Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови версии на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули за нуждите на ЦУ и ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72266000, 72267000

Описание:

Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти
Услуги по поддържане и ремонт на софтуер


Срок за получаване на офертите

10/10/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията по обявената процедура е публикувана в досието на поръчката в профила на възложителя Отваряне и разгеждане на офертите на 12.10.2016г от 11,00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

03/10/2016  (дд/мм/гггг)