Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-203

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Маргарита Владимирова, Мария Табачка, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

61150 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на обществетана поръчка предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на инертни материали (фракция), необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, са посочени прогнозни количества и са описани подробно основните характеристики и изисквания на Възложителя. Обществената поръчка е пазпределена в три обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция: „Доставка на инертни материали за Регионално поделение – Благоевград”, Втора обособена позиция: „Доставка на инертни материали за Регионално поделение - Разлог”, Трета обособена позиция: „Доставка на инертни материали за Регионално поделение - Гоце Делчев”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

14210000

Описание:

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали


Срок за получаване на офертите

13/10/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1. Оферта за участие, по образец №1. 2. Техническо предложение, съдържащо: - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя; - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец - Приложение № 7 от документацията за участие; - Декларация за срока на валидност на офертата по образец - Приложение № 8 от документацията за участие; 3. Декларация за съгласие на подизпълнител по образец - Приложение № 4 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя; 4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка - Приложение № 8 от документацията за участие; 5. Документ (декларация), удостоверяваща, че участникът притежава разрешително за добив на инертни материали; 6. Сертификат за съответствие спрямо изискванията на БДС EN 13242+A1/NA; 7. Ценово предложение, в лева без ДДС с включени всички разходи за изпълнение на поръчката (по образец); 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: "Доставка на инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, разпределена в 3 обособени позиции“. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1.Срок на изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на прогнозната стойност за всяка обособена позиция. 2.Място на изпълнение: Франко склад на Възложителя в съответното регионално поделение, съгласно обособената позиция. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Прогнозната стойност: 61 150 лв. без ДДС. за всички обособени позиции. Начинът на плащане: Всички плащания се извършват в лева, по банков път по сметка на Изпълнителя срещу издадена фактура и приложен/и към нея приемо-предавателен/и протокол/и с посочени точни количества на доставените стоки. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата, по цени съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/10/2016  (дд/мм/гггг)