Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.10.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000892204

BG422, ОУ Св.Климент Охридски гр.Хасково, ул.Граф Игнатиев №14, За: Мария Кошева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 622637, E-mail: oy.kliment.hs@gmail.com, Факс: 038 622637

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kliment-hs.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kliment-hs.com/profilebuyer..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на ОУ „Св.Климент Охридски“ гр.Хасково за отоплителен период 2016г./2017г.“.Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговаря на „Техническа спецификация на биодизел за отопление“ – Приложение № 4 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Качество на предлаганото гориво – да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и доставеното количество гориво да бъде придружено със съответните документи съгласно действащото към датата на доставката законодателство. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото прогнозно количество дизелово гориво за отопление. Заявките ще се правят съобразно нуждите на възложителя за отоплителен сезон 2016г./2017г. Минимума на една заявка е за доставка на 10 000 литра.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление


Срок за получаване на офертите

10/10/2016 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/, заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.; 3. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 5. Списък за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, които отговарят на изискванията за автомобилен превоз на опасни товари /Образец №13/, с посочване на: а/държавен контролен номер на транспортното средство; б/вид на транспортното средство (съгласно „Свидетелство за регистрация”); в/номер и дата на издаване на „Удостоверение за одобрение на пътни транспортни средства, превозващи определени опасни товари”; г/номер и дата на „Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване” за измервателно/и средство/а в транспортното средство. 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №5/; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 8. Декларация от членове на обединение /Образец №7/; 9. Техническо предложение /Образец №8/; 10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №9/; 11. Ценово предложение /Образец № 10/; 12. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №11/; 13. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №12/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта,както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на ОУ "Св.Климент Охридски", посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/10/2016  (дд/мм/гггг)