Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-201

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Маргарита Владимирова, Мария Табачка, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В обхвата на обществената поръчка са включени доставки на течен хлор и натриев хипохлорит за задоволяване потребностите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24312220, 24311900

Описание:

Натриев хипохлорит
Хлор


Срок за получаване на офертите

11/10/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1. Оферта за участие, по образец №1. 2. Техническо предложение, съдържащо: - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; - декларация за срока на валидност на офертата; 3. Декларация за съгласие на подизпълнител по образец - Приложение № 4 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя; 4. Оторизационен документ от производителя, със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка; 5. Сертификат за съответствие на съдовете за течен хлор; 6. Сертификат за извършен периодичен преглед на съдовете за течен хлор; 7. Информационни листове за безопасност за течен хлор и натриев хипохлорит; 8. Сертификат за съответствие/протокол от изпитване на течен хлор от акредитирана лаборатория; 9. Протокол от изпитване на натриев хипохлорит от акредитирана лаборатория, съгласно стандарт БДС EN 901:2007. 10. Ценово предложение, в лева без ДДС с включени всички разходи за изпълнение на поръчката (по образец); 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Благоевград”. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1. Срок на изпълнение на поръчката: 18 (осемнадесет) месеца. 2. Място на изпълнение: - течният хлор се доставя франко склад на възложителя при ПСПВ – гр. Благоевград. - натриевият хипохлорит се доставя франко централен склад на възложителя в гр. Благоевград. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Прогнозната стойност: 60 000 лв. без ДДС • Прогнозно количество течен хлор за 18 (осемнадесет) месеца - 23 тона, на стойност 20 000 лв. без ДДС. • Прогнозно количество натриев хипохлорит /концентрирана белина/ за 18 (осемнадесет) месеца месеца - 150 тона, на стойност 40 000 лв. без ДДС. Начинът на плащане: по банков път, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на издаване на надлежно оформена фактура – оригинал за извършена доставка, придружена с приемо-предавателен протокол.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/09/2016  (дд/мм/гггг)