Версия за печат

BG-Попово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1/3093

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Стела Атанасова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.dpshumen.bg/%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

''Доставка на един брой употребявана специализирана автономна мобилна техника за дробене на дървесина и производство на дървесен чипс, за нуждите на ТП ДЛС «Черни Лом» гр.Попово ''

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43414000

Описание:

Машини за раздробяване и смилане


Срок за получаване на офертите

12/10/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията по настоящата обществена поръчка е публикувана сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Получените оферти ще се разглеждат на 13.10.2016 г. от 09:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул.Михаил Маджаров №68.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/09/2016  (дд/мм/гггг)