Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-893

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, За: Тодорка Дражева, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2827

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=135&selected=269&parent_id=138.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

37861 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца” – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Педиатър в услуги „Ранна интервенция на уврежданията”, „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”; Обособена позиция № 2: Педиатър в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”; Обособена позиция № 3: Гинеколог в услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”; Обособена позиция № 4: Медицинска сестра в услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”; Обособена позиция № 5: Медицинска сестра в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”; Обособена позиция № 6: Рехабилитатор в услуга „Ранна интервенция на уврежданията”; Обособена позиция № 7: Акушерка в услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”; Обособена позиция № 8: Стоматолог в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Обект на поръчката е предоставянето на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на настоящата поръчка е избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца” – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле” чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Задълженията на Изпълнителя по всяка обособена позиция и основните дейности са изчерпателно описани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обява.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85000000

Описание:

Услуги на здравеопазването и социалните дейности


Срок за получаване на офертите

06/10/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени по проект „Бъдеще за нашите деца” – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/09/2016  (дд/мм/гггг)