Версия за печат

BG-Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, 2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1, За: Василка Панкова, България 2825, Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://strumyani.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление


Срок за получаване на офертите

05/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в община Струмяни, с.Струмяни, обл.Благоевград, пл. 7- ми Април №1 в залата на общински Съвет на 06.10.2016г. от 15:00 часа. На основание чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/09/2016  (дд/мм/гггг)