Версия за печат

BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, ул. Македония 34, За: инж.Евелина Перфанова- директор дирекция ТСУЕП, България 2000, Самоков, Тел.: 0359 0885840410, E-mail: obsamokow@abv.bg, Факс: 0722 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.samokov.bg/?p=6030.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ ПАРКОУСТРОЙСТВО – ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНА ГРАДСКА ЗОНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ”, включва доставка и дейности по засаждане и залесяване на видовете растителност, определена от Възложителя в техническата спецификация и съгласно приложения към документацията проект- Преработка по чл.154 ал.5 от ЗУТ на обект Благоустрояване на крайречна градска зона - І –ви етап”, гр. Самоков, община Самоков за създаване на нова етапност, подобект „ Крайречен парк в УПИ IX, кв.287-Зона 1А” обща стойност до 60 000 /шестдесет хиляди/ лева без включен ДДС

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03451000

Описание:

Растения


Срок за получаване на офертите

06/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, за която се подава офертата.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/09/2016  (дд/мм/гггг)