Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670673

BG411, Химикотехнологичен и металургичен университет, бул. Св. Климент Охридски №8, За: инж. Христина Джамбова - ст. експерт Служба Обществени поръчки, България 1756, София, Тел.: 02 8163138, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/85.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2016 - 2017г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000, 39100000, 39110000, 39120000, 39130000, 39140000, 39150000, 39160000, 39180000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Мебелировка
Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях
Маси, шкафове, бюра и библиотеки
Мебелировка за офиса
Къщна мебел
Различни видове мебелировка и оборудване
Училищна мебелировка
Мебел за лаборатории


Срок за получаване на офертите

06/10/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация по обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Доставка, монтаж и гарационна поддръжка на мебели за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ през 2016 - 2017г.” е качена на сайта на ХТМУ -www.uctm.edu, Профил на купувача - http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/85. Срок за получаване на офертите - 06.10.2016г., 16:30ч. - сграда А на ХТМУ, ет. 2, стая 205 - Деловодство. Отварянето на офертите ще се проведе на 07.10.2016г. от 10:00ч. сграда А на ХТМУ, ет. 2, стая 210.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/09/2016  (дд/мм/гггг)