Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-15-139

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201660

BG343, НЗОК чрез РЗОК Ямбол, ул. Д-р П.Брънеков № 1, За: Кремена Николова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 685012, E-mail: iambol@nhif.bg, Факс: 046 685013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/991.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

1542 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

13/10/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): в т.ч.: Изисквания за личното състояние: [Спрямо участниците следва да не са налице обстоятелствата на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, за което в офертата си представят декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на посочените обстоятелства. ] Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [да са вписани в Централния регистър на Камарата на строителите] Икономическо и финансово състояние: [Участниците трябва да имат необходимите финансови възможности за изпълнение на поръчката.] Технически и професионални способности: [Участниците следва да притежава съответният технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката]

Дата на изпращане на настоящата информация

27/09/2016  (дд/мм/гггг)