Версия за печат

BG-Малко Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

301

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540099

BG34, ТП Държавно горско стопанство Малко Търново, обл. Бургас, гр. Малко Търново, ул. никола Вапцаров № 8, За: Марин Падинков, България 8162, Малко Търново, Тел.: 0888-514608, E-mail: dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com, Факс: 05952-3180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsmalkoturnovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/301.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

7800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез закупуване и монтаж на кухненско оборудване.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000, 39000000, 39700000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Домакински уреди


Срок за получаване на офертите

05/10/2016 , 09:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/09/2016  (дд/мм/гггг)