Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-ОП-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 117021078

BG323, „ Пристанищен комплекс - Русе “ ЕАД, ул. „ Пристанищна “ № 22, За: Милен Божинов - юрисконсулт, България 7000, Русе, Тел.: 082 880959, E-mail: mbozhinov@port-ruse-bg.com, Факс: 082 825148

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-ruse-bg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.port-ruse-bg.com.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

160000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт покрив и покривни помещения на одминистративна сграда Център - Русе извън района “

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261100

Описание:

Строителни и монтажни работи на покривни конструкции


Срок за получаване на офертите

12/10/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/09/2016  (дд/мм/гггг)