Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000450823

BG421, Детска градина Дружба, Гр.Асеновград, ул.Съединение №12, За: Антония Стефанова Русева, Даниела Василева Алексиева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 69049, E-mail: drujba_ad@abv.bg, Факс: 0331 69049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://drujba.asenovgrad-bg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://drujba.asenovgrad-bg.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дружба” – Асеновград по обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

03/10/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Друга информация (когато е приложимо): Допълнителна информация и пакет от документи с приложения № 1, 2, 3, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на Възложителя в Профила на купувача. Изисквания към кандидатите за допускане до участие: 1. Копие от документ за съдебна регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/. 2. Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от шест месеца от датата на подаване на офертата, когато не е представен ЕИК . 3. Декларации за липса на обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-5 и т. 7 от ЗОП;. / Образец № 3/ 4 Декларации за участие на подизпълнител и за съгласие на подизпълнителя. /Образец № 5/ 5. Документи за регистрация съгласно чл.12 и чл.12а от Закона за храните и Наредба №1/2016г. за хигиената на храните - заверени копия; 6. Доказателства /копие от удостоверение или списък на автомобилите/ за наличието на собствени или наети транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти –съгласно Наредба № 1/ 2016 г. за хигиената на храните, в сила от 05.02.2016 г., удостоверяват се с необходимите документи, заверени от участника. 7. Ценово предложение по образец /Приложение №1, 2 и/или 3/, за което кандидатства, приложено в настоящата документация, подписано и подпечатано от участника, като за всеки артикул е посочена цена. 8. Срок за изпълнение на поръчката след заявка- до 2 дни за Позиции І и ІІІ; За Позиция ІІ – всеки ден. 9. Срок на валидност на офертата - 30(тридесет) календарни дни от датата на подаването й.; 10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по изискване на Възложителя /Образец №6/ 11. За Позиция І - „Плодове и зеленчуци”/Приложение №1/- Бюлетин от Стоково тържище „ Родопи 95” АД, с. Първенец, област Пловдив с Изх. № от дата 20.09.2016 г. 12. При представяне на копия на изискуемите документи, те трябва да са заверени, подписани и подпечатани от участника. 13. Всеки участник може да даде ценово предложение, както за всички позиции, така и за всяка една поотделно. 14. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. 15. При сключване на договор класираният на първо място участник представя: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1-5 и т. 7, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя; Не се допускат до участие кандидати, чиито документи не отговарят на изискванията на Възложителя и Вътрешните правила за обществени поръчки.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/09/2016  (дд/мм/гггг)