Версия за печат

BG-Гоце Делчев

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

70-00-729

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024745

BG413, Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, За: Марина Герова - гл. експерт Обществени поръчки, Буркина Фасо 2900, Гоце Делчев, Тел.: 088 8006080, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 088 9848685

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gotsedelchev.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=658.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изпълнение на строеж – изграждане на физкултурен салон на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Брезница, община Гоце Делчев“ Кратко описание: Физкултурния салон е предвиден като самостоятелно тяло отделено с фуга от съществуващата училищна сграда. Спортната зала е с височина 5,65м, за да се даде възможност да се практикуват повече видове спорт. Предвиден е склад за спортните уреди. Разработени са съблекални с душ и тоалетни за момчета и момичета, които са в сградата на училището и ще се изпълняват на следващ етап от строителството. Обектът: Физкултурен салон представлява етапно строителство от инвестиционен проекта „Пристройка на СОУ „Св., Св. Кирил и Методий“ с. Брезница, в УПИ V, кв. 36, село Брезница, Община Гоце Делчев.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45213313

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сграда за обслужващ център


Срок за получаване на офертите

07/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/09/2016  (дд/мм/гггг)