Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

395

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107027467

BG322, Общински пътнически транспорт ЕООД, ул. Стефан Караджа №2, За: И. Ценкова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 804400, E-mail: opt_gabrovo@abv.bg, Факс: 066 804470

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://optgabrovo.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://optgabrovo.eu/index.php/bg/ct-menu-item-9/81-sabira-na-oferta-s-obyava-s-predmet.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД ГАБРОВО – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” ПО ЧЛ.55, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

03/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/09/2016  (дд/мм/гггг)