Версия за печат

BG-Раковски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

26-1549-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471543

BG421, ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски; инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол и Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт на Община Раковски, България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2260; 03151 5058; 03151 2369, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/page.php?20.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

228743 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изграждане на сграда за нова яслена група към детска градина "Синчец" в УПИ XXVII - 835 - ДЕТСКА ГРАДИНА, кв. 78 по ПУП на с. Белозем, Община РАКОВСКИ"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

29/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най - малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. В конкретния случай в първоначално определения срок - 19.09.2016г., 17:00ч. е получена една - единствена оферта. Дата и час на отваряне на офертите при условията на удължаване: 30.09.2016г., 10:00ч. Място на отваряне на офертите: Община Раковски, Заседателна зала - етаж ІІ, стая № 3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/09/2016  (дд/мм/гггг)