Версия за печат

BG-С.РУЖИНЦИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3772

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/51-обява-по-чл-20,-ал-3,-т-1-от-зоп-2.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

8333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ОР на път № VID2162 / І-1, Ружинци-Белотинци/- Гюргич, общ.Ружинци от км. 0+949 до км. 2+758”, чрез изкърпване на дупки с асфалтобетон с дебелина 4 см.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

04/10/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 1. Информационен лист за участника (Образец № 1); 2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) (Образец № 2). Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец. 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3–5 от ЗОП) (Образец № 3). Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец. 5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4); 6. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 5); 7. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката – (Образец № 6); 8. Справка – декларация за техническото оборудване (Образец № 7); 9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – (Образец № 8); 10. Декларация от подизпълнител – (Образец № 9); 11. Удостоверение от Камарата на строителите съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС – заверено копие; 12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – (Образец № 10); 13. Ценово предложение – (Образец № 11 ); 14. Проект на договор (Образец № 12) – не се попълва, но се парафира и подписва на всяка страница. 15. Други документи, изисквани по тръжна документация. Офертата се представя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез куриерска служба или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в сградата на общинската администрация - с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин от 08.00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден за администрацията. Офертите ще се отворят на 05.10.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2016  (дд/мм/гггг)