Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-09-264

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201572

BG421, Районна Здравноосигурителна Каса-Пловдив, ул.Христо Чернопеев № 14, За: София Николова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603083, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/895.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

2649 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Изграждане на отводнителна система в помещение за съхранение на архивни документи в сградата на РЗОК- Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Хр.Чернопеев“ № 14“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

21/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17.00 на 21.09.2016г..Отварянето на оферти ще се извърши на 26.09.2016г. от 10.00 часа в сградата на РЗОК-Пловдив, ул.Христо Чернопеев № 20.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2016  (дд/мм/гггг)