Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000892204

BG422, ОУ Св.Климент Охридски гр.Хасково, ул.Граф Игнатиев №14, За: Мария Кошева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 622637, E-mail: oy.kliment.hs@gmail.com, Факс: 038 622637

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kliment-hs.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kliment-hs.com/profilebuyer..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58986 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас за периода от 03.10.2016г. до 31.05.2017г., прогнозен брой ученици 399, прогнозен брой учебни дни 150, прогнозен брой закуски 59 850; приготвяне и доставка на обяд за периода от 03.10.2016г. до 31.05.2017г., прогнозен брой ученици 84, прогнозен брой учебни дни 150, прогнозен брой обяди 12 600, всичко за нуждите на ОУ „Св.Климент Охридски“ гр.Хасково.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


Срок за получаване на офертите

26/09/2016 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/, заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.; 3. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 5. Доказателства за упражняване на професионална дейност съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП, а именно: копие от удостоверение от БАБХ за регистрация на хранителен обект по чл.12 от Закона за храните. Участникът трябва да разполага с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, както следва: 1 /един/ собствен или нает обект за производство и/или търговия с храни, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаден на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта, с обхват приготвяне и доставка на готови храни. 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №5/; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 8. Декларация от членове на обединение /Образец №7/; 9. Техническо предложение /Образец №8/; 10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №9/; 11. Ценово предложение /Образец № 10/; 12. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №11/; 13. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №12/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта,както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на ОУ "Св.Климент Охридски", посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2016  (дд/мм/гггг)