Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3043

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ Свети Георги ЕАД, изпълнителен директор проф.д-р Карен Джамбазов, д.м., гр. Пловдив, бул . Пещерско шосе № 66, За: проф.д-р Карен Джамбазов, д.м., Ивелина Кусева - юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: unihosp@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.unihosp.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160917hcWC4196937.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Пълнене и рециклиране на пълнители/касети за принтери и копирни машини

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер


Срок за получаване на офертите

26/09/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача в електронното досие на поръчката, на посочения интернет адрес на Профила на купувача на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/09/2016  (дд/мм/гггг)