Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000053273

BG341, Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1, За: инж.Станка Христова Димитрова, България 8018, Бургас, Тел.: 056 879079, E-mail: www.dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dmsgd-bs.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dmsgd-bs.com/publicproc/obshtestveni-porachki-po-chl-20-al-3-ot-zop/soo-001-16-09-2016/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

130400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-ремонтни работи на помещения в сградата на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

03/10/2016 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

16/09/2016  (дд/мм/гггг)