Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.252

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: Гергана Иванова, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20294, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160915ZhDx606143.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90000000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда


Срок за получаване на офертите

26/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 27.09.2016 г. в 10:00 часа в зала 305 в сградaта на Община Асеновград.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/09/2016  (дд/мм/гггг)