Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670673

BG411, Химикотехнологичен и металургичен университет, бул. Св. Климент Охридски №8, За: инж. Христина Джамбова - ст.експерт Служба Обществени поръчки, България 1756, София, Тел.: 02 8163138, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/85.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на ХТМУ през 2016 – 2017г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24000000, 24300000, 33696000, 33696500, 33696300, 33790000, 33793000, 38000000, 38400000, 38430000, 38437000

Описание:

Химически продукти
Неорганични и органични химични продукти с основен характер
Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви
Химически реактиви
Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
Стъклени изделия за лабораторна употреба
Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Уреди за контрол на физически характеристики
Уреди за детекция и за анализ
Лабораторни пипети и принадлежности


Срок за получаване на офертите

28/09/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация по обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI, чл. 187-189 от ЗОП с предмет “Доставка на химикали, лабораторни принадлежности и стъклария по обособени позиции за нуждите на ХТМУ през 2016 – 2017г.” е достъпна на официалната страница на Възложителя - www.uctm.edu, раздел "Профил на купувача", http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/85. Отварянето на офертите ще се проведе на 29.09.2016г. от 10,00ч. в зала 210, сгр.А на ХТМУ - Ректорат.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/09/2016  (дд/мм/гггг)