Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03-08-946

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Росица Станкова, Людмила Нинова, България 1080, София, Тел.: 0889 277775; 0889 438002; 02 9800494, E-mail: rstankova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/izbor-na-nezavisimi-oceniteli-za-izgotviane-na-ocenki-za-opredeliane-spravedliva-stoinost-na.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

64714 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на независими оценители за изготвяне на оценки за определяне справедлива стойност на Дълготрайни материални активи (ДМА) „транспортни средства” (вагони и локомотиви) и „земи”, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 г., с определяне и на остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни средства”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71324000, 79419000

Описание:

Услуги по оценка на състояние
Консултантски услуги, свързани с оценяване


Срок за получаване на офертите

20/09/2016 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/09/2016  (дд/мм/гггг)