Версия за печат

BG-Балчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852544

BG33, Община Балчик, пл. 21-ви септември - 6, За: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://46.252.49.4:8081.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31500000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи


Срок за получаване на офертите

21/09/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на получените оферти ще се извърши на 26.09.2016 г. от 10:00 часа в сградата на Община Балчик

Дата на изпращане на настоящата информация

13/09/2016  (дд/мм/гггг)