Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-371

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, Венецуела 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=103.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

32760 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на дърва за огрев, въглища и пелети за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов” за отоплителен сезон 2016/2017 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на дърва за огрев за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов”; Обособена позиция №2: „Доставка на въглища за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов”; Обособена позиция №3: „Доставка на пелети за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09110000, 03413000, 09111100

Описание:

Твърди горива
Дърва за горене
Въглища


Срок за получаване на офертите

20/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/09/2016  (дд/мм/гггг)