Версия за печат

BG-гр. Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617412

BG333, Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Петра №1, За: Атанаска Кръстева; Динко Илчев, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.dpshumen.bg/ocenka-gori-2016.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

8000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на независими оценители за изготвяне на оценки по реда на НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии (Обн. - ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г., в сила от 16.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм. и доп., бр. 34 от 03.05.2016 г.) на поземлени имоти в горски територии, предложени за закупуване, съгласно утвърдените със Заповед №РД-49-267/13.07.2016г и Заповед №РД 49-281/19.07.2016г на министъра на МЗХ, Правила за закупуване на горски територии в териториалния обхват на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен обособени в две самостоятелни позиции а именно: 1.Позиция №1 - Поземлени имоти в горски територии попадащи в териториалния обхват на РДГ – Шумен (Области – Шумен и Търговище) и 2.Позиция №2 - Поземлени имоти в горски територии попадащи в териториалния обхват на РДГ – Варна (Области – Варна и Добрич)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79313000, 77231500

Описание:

Услуги по оценка на пазарни характеристики
Услуги по наблюдение или оценка на горите


Срок за получаване на офертите

19/09/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията по обявената процедура е публикувана в досието на поръчката в профила на възложителя Отваряне и разглеждане на офертите на 20.09.2016г от 11,00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2016  (дд/мм/гггг)