Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РСР16-РД93-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=529:2016-09-07-07-31-01&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

131500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Облагородяване на инженерната и социалната инфраструктура на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Подновяване и преустройство на зона за ежедневен отдих в кв.Орландовци и ІІ-ра обособена позиция: Облагородяване на терен-общинска собственост в кв.Банишора, бл.16.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236210, 71000000

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


Срок за получаване на офертите

27/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дейностите, предмет на поръчката, включват изготвяне на проект, изпълнение на СМР и лицензиране на обекти – общинска собственост, съответно: За І-ва обособена позиция: Предвижда се изготвяне на проект за две детски площадки, съответно за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 годишна възраст, както и развитие на алейната мрежа, подходите към прилежащите улици и изграждане на парково осветление. Проектът ще се реализира поетапно. Ще се извърши подновяване и преустройство на две детски площадки, съответно за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 годишна възраст чрез извършване на строителни работи, доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел в зона за ежедневен отдих в кв.Орландовци на територията на СО-район "Сердика". Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.1, част утвърдената документация. За ІІ-ра обособена позиция: Предвижда се изготвяне на проект, включващ детска площадка от 0 до 3 години, детска площадка от 3 до 12 годишна възраст, спортно игрище за баскетбол и осигуряване на парково осветление. Проектът ще се реализира поетапно. Предметът на обособената позиция включва изпълнение на дейности по извършване на строителни работи, доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел и други строително-монтажни дейности за детската площадка от 3 до 12 годишна възраст и спортно игрище за баскетбол в терен – общинска собственост пред бл.16, в м. „ГГЦ Зона В-17”, кв.9, УПИ II, гр. София, СО - район „Сердика”. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.2, част утвърдената документация. Настоящата обществена поръчка съдържа две обособени позиции, поради което участниците задължително представят оферта, за всяка обособена позиция отделно комплектувани заявления за участие заедно с описи към тях, поставени в отделни непрозрачни, запечатани опаковки.Обявата за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП и утвърдената документация към нея са публикувани в профила на купувача:http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=529:2016-09-07-07-31-01&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39 Отварянето на офертите ще се състои на 28.09.2016г. от 10.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2016  (дд/мм/гггг)