BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Е-93-00-1559

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176789460

BG411, Министерство на енергетиката, ул. Триадица 8, За: Росица Алексиева, главен юрисконсулт, България 1000, София, Тел.: 02 9263329, E-mail: r.aleksieva@me.government.bg, Факс: 02 9807630

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.me.government.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.me.government.bg/bg/competitions/osashtestvyavane-na-deinosti-po-nablyudenie-i-kontrol-na-izpalnenieto-na-proekti-po-programa-bg04-energ-1073-c363-1.html?p=e30=.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

61800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

”Осъществяване на дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия за нуждите на Министерство на енергетиката” Министерството на енергетиката е Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В това си качество МЕ е сключило 34 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 32 общини на територията на цялата страна за изпълнение на проекти по Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. Схемата включва две мерки: Мярка 1 „Мерки за енергийна ефективност“ и Мярка 2 „Мерки за използване на възобновяема енергия“. Сключени са и 9 (девет) договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по грантова схема BG04-03-04 Производство на горива от биомаса.Чрез възлагане на обществената поръчка ще бъде избран изпълнител за подпомагане на Програмния оператор на Програма BG04 при осъществяване на мониторинг - извършване на проверки на място и проверка на технически доклади към искания за плащане по договори за безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение и по договори, дейностите по които са приключили, но разходите за тях не са възстановени на бенефициента. Предметът на настоящата поръчка включва следните (две) дейности: Дейност 1: „Подпомагане на Програмния оператор при провеждане на проверки на място на територията на страната при изпълнението на проекти по Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи” и Грантова схема BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014 г.” Дейност 2: „Подпомагане на Програмния оператор при проверка на междинни и окончателни технически доклади към искания за плащане, представени от бенефициентите при изпълнението на проекти по Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи” и Грантова схема BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71700000

Описание:

Услуги по наблюдение и контрол


Срок за получаване на офертите

19/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014 г.

Друга информация

I. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. При участие на обединение, което не е юридическо лице - заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението. В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и да е уговорена солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. В документа трябва да е посочена и следната информация: правата и задълженията на участниците в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката – по образец. Към списъка се представят и документи (оригинал и/или заверени копия) за доказване съответствието с определените от възложителя критерии за подбор; 3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, включващ и ръководителя на екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка – по образец. Към списъка се представят декларации за ангажираност за всеки посочен експерт. 4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – по образец; 5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП – по образец; 6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП – по образец; 7. Техническо предложение – по образец. Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, към техническото предложение се предоставя документ за упълномощаване. 8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – по образец. 9. Опис на представените документи. II. Документацията за обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача на възложителя - http://www.me.government.bg/bg/competitions/osashtestvyavane-na-deinosti-po-nablyudenie-i-kontrol-na-izpalnenieto-na-proekti-po-programa-bg04-energ-1073-c363-1.html?p=e30=, като е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до нея. III.Разглеждане оценка и класиране на офертите - Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от поръчката, когато настъпи промяна в декларираните данни.Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.Съгласно чл. 97, ал. 4 ППЗОП, комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. IV. Критерий за оценка на постъпилите оферти - Икономически най-изгодната оферта за участие в настоящата обществена поръчка ще бъде определена въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. V. Дата, час и място на отваряне на офертите - постъпилите оферти ще бъдат отворени от назначената от Възложителя комисия на 20.09.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на енергетиката в гр. София, ул. Триадица 8. VI. Сключване на договор - Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП. Срокът на договора, който ще бъде сключен с определения за изпълнител участник, е съгласно проекта на договор.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/09/2016  (дд/мм/гггг)