BG-Луковит

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

167

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291602

BG315, Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/167-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на ремонт на асфалтовите настилки на територията на гр. Луковит“]

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142, 45233224

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища с две отделни платна


Срок за получаване на офертите

14/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата на отваряне на офертите 15.09.2016 год. 10:00 часа. Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/09/2016  (дд/мм/гггг)